An Interview With Magi Angelova: Guru To The Bulgarian Diaspora


Magi Angelova is a Bulgarian psychologist specialises in human relationships, between spouses and their children and your own relationship with yourself and your identity. Over the last 2 years she has noticed the increasing call for help from her Bulgarian counterparts living overseas.

For this reason she decided to organise a European tour in order to reach out to as many of the Bulgarian diaspora as she can; she will be in London, Sofia, Rome, Vienna and Madrid from late May until early July. As official partners of the upcoming tour in London, WORLD EXPAT were granted an exclusive interview with Magi herself.

Here is the interview in full in both Bulgarian and English:

1. To begin, tell us about your story - how did you get into psychological counselling?

My encounter with psychology was like love at first sight. After I completed my secondary education I began to ponder how I would pursue my education. It was by chance that a family friend was visiting during this period of my life. I recall one conversation where he told me so many interesting facts about the human psyche and psychology, and I was enraptured. I found this science so captivating and decided that I wanted to pursue this career.

Today, psychology is my purpose and it is the road that my soul has chosen to experience this life. When I am able to help people through my explanations, answers and offerings of solutions to their difficulties, I am filled with immense satisfaction.

I believe that life makes us all psychologists in one way or another, we are all savvy to the human soul, because the school of life is the greatest training with real experience. Those who have endured more have accumulated a level of wisdom that can be passed through generations. By the time we reach the end of our time on earth, we will have learnt lessons which have made us who we are today.“Not only am I your teacher, but you are mine…” I am grateful everyday to myself for pursuing this challenging yet rewarding profession, I work from the heart and it fills me with joy.

1. За начало, разкажете ни за вашата история - как попаднахте/как избрахте  психологическо консултиране?

Срещата ми с психологията беше нещо като любов от пръв поглед. В периода, в който завършвах средното си образование и обмислях как да продължа образованието си, семеен приятел ни беше на гости. По време на разговора, той разказа интересни факти за човешката психика и психологията и така аз се заплених от тази наука и взех решение, че искам да навляза по-сериозно в нея. И така...до днес.  Психологията е моето предназначение, това е пътя, който душата ми е избрала да преживее в този живот. Толкова се чувствам припозната в тази работа! Изпълнена съм с удовлетвореност, когато помагам на хората да намират обяснения, отговори и решения на своите трудности. Животът прави всеки един от нас психолог и разбирач на човешката душа, защото училището на живота е най-голямото обучение с реален опит. Този, който е преживял повече и е трупал мъдрост от действията и изборите си, може да бъде полезен на този, който сега преминава през този път. Нека не забравяме, че до края на живота си, ние ще учим уроци, чрез които ще израстваме като личности и като душа. Аз често казвам на групите с които работя, че : „Не само аз съм ваш учител, но и Вие сте мой….“ В процеса на годините и на моя опит,  всеки ден съм благодарна на себе си, че съм избрала  тази професия. Работя от сърцето си и това ме изпълва с радост.

2. What inspired you to do your European Tour? Tell us more about it. What is the structure of each event?

Over the last 2 years, many Bulgarians living abroad have sought my help via Skype. So from this experience, I developed the idea for the European Tour to reach out to more Bulgarians overseas. The motto of the is “The power is in us” because I would like to provoke and teach people that the wisdom and happiness we all seek can be found inside ourselves.

Everyone follows their own path in life, each life experience is a symbol of our personal success. The idea of the seminars are to show techniques for each person to bring out their inner strength and reach out to their authentic self. By listening to others instead of ourselves, blocking our emotions and limiting our beliefs we often find ourselves deviating from our true calling and we are left feeling lost and frustrated. The idea of these seminars is to show people how to overcome these obstacles and remember how to be happy. In June, my seminar entitled “When Love is in the Heart” is a training session which aims to improve relationships with partners and children. In London, there will be a special seminar “The Power to be a Woman” to enhance the four energies associated with the modern female power: emotional, sexual, financial and social.

2. Какво ви вдъхнови да направите вашата европейска обиколка? Разкажете ни повече за това. Каква е структурата на всяко събитие т.е.   интерактивен / семинар / обучение?

В последните две години много българи, живеещи в чужбина ме търсят с молба за психологични консултации по скайп. Така непринудено се роди идеята за Европейския тур. Желанието ми е да достигна до повече хора, да предам знания, които съм трупала с години чрез обучения и личен, житейски опит. Мотото на тура е „Силата е в нас„ , защото бих искала да провокирам и науча хората, че цялата мъдрост, отговорите, които търсят, щастието от което се нуждаят, е вътре в тях. Всеки сам твори историята на живота си и е  важно да поемемотговорност за личния си успех. Чрез учене през преживяването по време на семинарите, ще покажа техники и алгоритми, с които човек да достигне до силата си и автентичния си Аз. Следвайки желанията на другите, блокирайки емоции и обслужващи ограничаващи вярвания, ние често се отклоняваме от себе си и оставаме с усещането за изгубеност и неудовлетвореност. В семинарите, които водя,  целя да покажа на хората как да се преодоляват тези пречки и да си припомнят как да бъдат щастливи. По време на тура през юни и началото наюли ще проведа семинар на тема: „Когато любовта следва сърцето„ - един тренинг за подобряване на взаимоотношенията с нашите партньори и деца. "Когато любовта следва сърцето" е вълнуващ и изчистващ процес, в който давам механизми и начини как да бъдем мъдри родители и партньори, да следваме любовта на сърцето и да  изграждаме щастливи отношения с нашите деца. В Лондон ще направя още един тренинг: "Силата да си жена" - обучение, насочено към  четирите типа енергии на женската съвременна власт: емоционална, сексуална, финансова и социална. Това са женските пластове, които развити в една жена я превръщат в харизматична Богиня на успеха.

3. Why do you want to reach out to Bulgarians living abroad?

I know how difficult it can be to be removed from your roots and everything you know and how strong you have to be in order to feel validated on foreign soil. Even in a tolerant city like London where multiculturalism is applauded, immigrants are still regarded as foreign. I want to provide the tools to melt the boundaries of difference, take back control of the mind and of intuition even in on strange land. I hope that my training courses inspire confidence, security and mindfulness in the spirits of my compatriots abroad.

3. Защо искате да се достигне до българите, живеещи в чужбина?

Реализирам своите обучения и тренинги и в чужбина, защото  знам колко трудно може да бъде отделянето от корена и утвърждаването в една чужда среда. Разбирам колко сила е нужна, за да се наложиш и утвърдиш като емигрант. Винаги те разглеждат като чужд и конкурентен за местните, независимо от ролята, която тези общества играят по отношение на толерантност и приемане.Социалните модели искат да стопяват границите за различие, но псичното изгражда невидими бариери.Нашите съграждани остават сами в една битка за налгане, доказване и изхранване, затова желая да им предам знание, с което да бъдат по-уверени и да се изправят подготвени пред предизвикателствата, които срещат.Знанието за психичното, управлението на ума и личната сила, ще им даде инструменти да са по-устойчиви и интуитивни в утвърждаването и заявяването си. След като усвоят това знание, те ще чувстват повече сигурност, атехниките, които ще им предам ще направят адаптацията им по-лека. След моите обучения, сънародниците ни зад граница ще имат умение, което не всеки има и прозорливост, с която да открият себе си като лични качества.

4. Have you noticed any particular trend in Bulgarians living overseas, i.e. feelings of loneliness, isolation, loss of balance in work and personal life? Why do you think this is?

I believe that anyone uprooted from their birthplace experience some degree of trauma, whether it be conscious or subconscious. A greater sensitivity has awakened in the minds of our compatriots outside Bulgaria.

I think it is important to realise this pain and learn how to express what you have and what you know. In this way, Bulgarians abroad will learn more about themselves, open their potential, cope with stress and create a level of closeness with new connections. After my seminars, Bulgarian expats will be free of these constraints and conflicts common in those who have left home.

4. Забелязали ли сте някоя конкретна тенденция в българи, живеещи в чужбина, т.е. чувството на самота, изолация, загуба на равновесие в работата и личния живот? Защо мислите, че това е така?

Откъсването от родното място и корена за някои е несъзнавана, а за други осъзната травма. Тя събужда в нашите сънародници извън пределите на България по-голяма чувствителност и емоционалност. В моите тренинги аз ще изчистя тази болка и ще им предам как да се реализират, как да заявят това, което са и това което знаят. Ще дам умения, с които българите в чужбина да научат повече за себе си, да отворят потенциала си, да се справят със стреса, създаването на нови връзки и близост с тези, които живеят и работя. След моите семинари, сънародниците извън пределите на Родината ще се освободят от ограничения и конфликти, които всеки носи от натрупани назад във времето травми.Сънародниците ни в странство имат нужда от споделяне и подкрепа и нашата работа им дава точно това.

5. How is your psychological counseling style catered for Bulgarian expatriates? What do you want Bulgarians to take away from the experience?

In my work I combine a variety of different approaches which are applicable to Bulgarian expatriates due to my ability to empathise. During the seminars I conduct giving mechanisms for family therapy, personal growth, NLP (Nevroligvistichnoto programming) to manage the mind and activation of success and  behavioral models for adaptation all used in order to unlock emotions.

5. Как вашия   стил  на консултиране помага на  българските емигранти? Как искате българите да  вземат от опита?

В моята работа комбинирам различни подходи. По време семинарите, които провеждам давам механизми за семейната терапия, личностно израстване, НЛП (Невролигвистичното програмиране) за управление на ума и активиране на успеха, поведенчески модели за адаптация, изчистване на детските травми и духовна психология за отключване на връзката с интуицията.

6. You also work on ensuring harmonious relationships between partner and children - what advice would you give to a Bulgarian couple who have recently moved to London, especially if one spouse resents being there?

Challenges to one couple are individual, but there are issues that cover a larger scope of people. When abroad you have to let go of the comfort zone of your social environment of friends, acquaintances and relatives who are your community and ultimately, your world.

Building new contacts, acquaintances and friendships is a long process. Throughout this process, the role of the partner is crucial, at this point he or she is the closest person to you. I use certain techniques during my seminars which are designed specifically to help expatriate couples and the specific problems they face in their relationship, which differ to conventional relationships.

6. Вие  също така работите върху   хармоничните отношения между партньори и деца - какъв съвет бихте дали на една българска двойка, която наскоро се е  преместила в Лондон, и особено ако единият от  съпрузите се възмущава от факта, че са там?

Предизвикателствата пред една двойка са индивидуални, но има проблеми, които обхващат по-голяма група хора. Когато си в чужбина, се откъсваш от зоната на комфорт, от социалната среда на приятели, познати и  роднини, които са твоята общност, твоя свят. Това изправя всеки пред предизвикателството да изгражда нови контакти, познанства и приятелства. В този момент,  много важна е ролята на партньора, защото той е най-близкия човек. Техниките, които ще покажа по време на моите семинари, както и знанието, което ще предам, ще помогнат на всяка двойка да се справи по-лесно с проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена.

7. Are you planning to return to London in future for more events? Would you do an event in English in order to reach out to the entire international community in London?

Yes, definitely. I plan to return to London in my role as a travelling lecturer and perhaps for some more seminars later in the year (watch this space!) I look forward to addressing the international community in London and help in any way I can.

7. Планувате ли  завръщане в Лондон в бъдеще за повече събития? Бихте ли направи едно събитие на английски език, за да се достигне до цялата международна общност в Лондон?

С удоволствие ще дойда отново в Лондон като пътуващ лектор психолог. На този етап нямам планирани други събития, но ако ме поканите, трудно ще ви откажа. Освен тези два семинара, аз правя още:

„Как да притежаваме красив ум“ - единтренинг за трансформация и личностнапромяна, един психологичен  алгоритъм затова как да бъдем лидери на своя живот;

- „Семейни констелации и работа със сянката на АЗ-а“ -  уникален и дълбинен процес, който ще ви промени завинаги и ще ви даде безценен опит.

Ще се радвам да споделя с цялата международна общност в Лондончани своя опит в областта на личностното израстване и развитие.

8. What are the details of the London leg of your European Tour? Where is the event, what time and how much does it cost?

There are two events as part of the London leg of my European Tour, details below:

What: "When love follows the heart"

On the first day of training we will work on harmonious partnership. Whether you are looking for a new partner or trying to keep the flame alive, I will be using intuition and methods to facilitate effective communication. Among the many themes covered include: the emotional buttons of men and women in love, recognition and acceptance of your partner and effective communication with your children.

When: 4th - 5th June 2016, 10.00 - 18:00.

Where: In Columbia Hotel, 95-99 Lancaster Gate, London, W2 3NS.

Suitable for: Those seeking a relationship, couples wanting to explore their relationship, couples experiencing hard times and who seek a solution.

Price: £140 one day and £250 for both days. There is also a special promotion, for every two purchased tickets for both days of the seminar, get 1 free or £167 per person. Register here.

What: "The power to be a woman"

This seminar and training session is designed to improve and develop our relationships with the men in our lives and our children. I will share with you my personal reflections and the difficulties I have overcome as a mother and a wife. I will cover the themes associated with the notion of female modern power: emotional, sexual, financial and social.

When: 11th - 12th June 2016, from 10.00 - 18.00.

Where: K West Hotel & Spa Richmond Way, London W14.

Price: Registration for both days of the workshop £250. Register here.

If you have registered for both seminars, you can participate in the prize draw, find out what you can win here.

There is also a free event at the Bulgarian Cultural Centre in London, on June 10th from 19:30 for everyone to participate and share experiences, ideas and goals in the field of psychology.


WORLD EXPAT are official partners of Magi Angelova’s European Tour.